ביטול עסקה על ידי המשתמש:

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981 (לעיל והלן: "החוק").

 • רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, ועומדת לזכותו הזכות על פי החוק לבטל את העסקה, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.
 • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט, ועומדת לזכותו הזכות על פי החוק לבטל את העסקה, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 • עומדת ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):
 • בדואר רשום לכבוד גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ בכתובת: יוני נתניהו 1, אור יהודה, ישראל מיקוד 60200;
 • בדואר אלקטרוני לכתובת contact@gottex.co.il;
 • באמצעות הקישורית ייעודית באתר, בעמוד הראשי תחת לשונית "ביטול עסקה".
  • בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.
  • במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר לחברה והוא מתבקש לעשות כך באמצעות איסוף המוצר/ים מהלקוח על ידי שליח תוך תיאום איסוף המוצר, ללא תוספת תשלום, באמצעות האתר לכתובת שיבחר הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל (למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים), על ידי שליח מחברת שליחויות חיצונית, בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתעדכן מעת לעת.
  • לקוח המחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר/ים אותם מחזיר הלקוח לחברה, וכן מתבקש הלקוח לצרף למשלוח את טופס ההחזרה אשר נשלח לו עם המוצר כשהוא מלא על ידו, ובכלל זה, עם פרטיו המלאים וסיבת ההחזרה. מוצרים שנרכשו בהזמנות שונות, יש לארוז בנפרד בצירוף תעודת המשלוח הרלוונטית להם ולסמנם בנפרד, בהתאמה. לשם החזרת המוצר מתבקש הלקוח לארוז את המוצר באריזתו המקורית.
  • הלקוח מתבקש להחזיר את המוצר, כשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, עם מדבקת ההיגיינה, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.
  • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד החברה ("אי התאמה") - קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה - יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך לחברה.
  • במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.
  • במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
  • במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, תהיה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול כקבוע ובהתאם לחוק, אשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים.
  • כל החזר תמורה שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לאמצעי התשלום דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של מנפיקת  אמצעי התשלום, לרבות לפי העניין, חברת האשראי ובכפוף לדין.
  • במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יגזר מהסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה ובכפוף לחוק.
  • זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח ו/או עקב התנהלותו של הלקוח.
  • למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים בחנויות המוכרות את המותג– אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

  לביטול עסקה מלאו את הפרטים בטופס