תקנון פעילות – Gottex Swimwear

תקנון פעילות – Gottex Swimwear

 

  1. הגדרות

"עורכת הפעילות" -

חברת גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ ו/או מי מטעמה, היבואנית והיצרנית של בגדי ים והלבשת חוף במספר רב של מותגים, ובניהם טורקיז, PILPEL,  ועוד.

"הפעילות" -

כמפורט בסעיף 2.1 להלן.

"תקופת הפעילות" -

הפעילות תימשך החל מיום 05/07/2020, ועד ליום 12/07/2020, (כולל). עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או לבטלה כליל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש. עורכת הפעילות לא תשמע כל טענה בקשר לעניין זה.

"משתתפת"\ "משתתפות" -

כל אדם (זכר או נקבה) בגיר (שמלאו לו 18 שנים) וכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ובעל פרופיל אישי פעיל באופן חוקי ברשת החברתיתInstagram  (להלן: "אינסטגרם") רשאי להשתתף בפעילות, כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעל פרופיל אישי באינסטגרם אינם רשאים להשתתף בפעילות זו. אדם שלו מספר פרופילים אישיים באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות זו.

"הפרס" או "פרס" -

בגד ים אחד סך הכל לכל אחת מבין שתי (2) הזוכות (כמוגדר להלן), לבחירה מהמותגים הנבחרים להלן של עורכת הפעילות:  פלפל, פלפל סוויט, וטורקיז בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. סה"כ שני בגדי ים לכל הזוכות במצטבר, בשווי של עד 250 ₪ + מע"מ כל אחד.

  1. פרשנות

1.1.        תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות שבין עורכת הפעילות למשתתפות ו/או לחברות ו/או לזוכות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי עורכת הפעילות או מטעמה בקשר עם הפעילות, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.

1.2.        התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

  1. השתתפות בפעילות ובחירת הזוכה

על מנת להשתתף בפעילות על כל משתתפת לפעול כדלקמן במהלך תקופת הפעילות:

2.1.        לעקוב אחר עמוד העסקי של עורכת הפעילות באינסטגרם בחשבון הנושא את השם  "gottexisrael" (להלן: "דף עורכת הפעילות").

2.2.        על המשתתפת בפעילות לעשות לייק לתמונה הייעודית מושא הפעילות שתועלה על ידי עורכת הפעילות לדף עורכת הפעילות, ולתייג בתגובות לתמונה הייעודית הנ"ל לפחות שתי חברות (להלן: "החברות") איתן היא הכי אוהבת ללכת לים (להלן בהתאמה: "הפוסט").

2.3.        בנוסף, על המשתתפת לפרסם בעמוד האישי שלה באינסטגרם תמונה שהיא מופיעה בה בבגד ים, לתייג (האשטאג) בתמונה את דף עורכת הפעילות (@gottexisrael), ולהוסיף בתוכן לתמונה את התיוג #BIKINIDAYEVERYDAY. על התמונה האמורה לשדר אווירה של קיץ, כגון תמונה שצולמה בים, בבריכה או כל תמונה המחברת את הצופה בה לעונת הקיץ.

בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה, לרבות לאלה המפורטים בסעיף 2.8 להלן, התמונה הכי מרגשת / מעניינת / משעשעת / מקורית / יצירתית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ומבלי שיהא עליה לנמק, תזכה עד שתי משתתפות, שעמדו בכל התנאים בסעיף 2 לעיל, בפרס (להלן: "הזוכות").

2.4.        כל משתתפת וכל אחת מחברות המשתתפת מסכימה, מאשרת ומצהירה כי קראה את התקנון והיא מקבלת עליה את הוראותיו במלואן.

2.5.        מבלי לפגוע בהוראות תקנון זה, עורכת הפעילות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם את הפעילות ו/או כל תוכן ו/או תמונה ו/או תוצר כזה או אחר בקשר לפעילות במספר פוסטים באינסטגרם ו/או בכל רשת חברתית שתבחר במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה.

2.6.        לא קיימת הגבלה על כמות התגובות אותן רשאית המשתתפת לפרסם בפוסט, אולם, ככל ובהתאם ובכפוף לתקנון זה תהא זכאית המשתתפת לפרס, אם בכלל, מובהר כי זכאותה תהיה מוגבלת לפרס אחד בלבד, מכל סיבה ו/או טענה שהיא, ובכלל זה, גם אם פרסמה המשתתפת תגובות ו/או תמונות נוספות במועדים שונים, באם זה באמצעות אותו חשבון או חשבון אחר של אותה משתתפת.

2.7.        ביום 12/07/2020 בשעה 12:00 תבחר עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהא עליה לנמק את המשתתפת הזוכה בפעילות. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את מועדי הפעילות מושא תקנון זה ו/או את בחירת הזוכה.

2.8.        בחירת המשתתפת הזוכה תיעשה על ידי צוות שופטים מטעם עורכת הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם להוראות תקנון זה, כאשר יבחנו השופטים את התמונה הכי משעשעת, ובין היתר, הכי מרגשת / מעניינת / מקורית / יצירתית לפוסט הייעודי כאמור. החלטת השופטים כאמור תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

2.9.        עורכת הפעילות רשאית לבחור זוכים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.10.     אדם שאינו עומד בתנאיי הגדרת "משתתפת" כאמור לעיל במלואם, לא יהיה זכאי לקבלת את הפרס.

2.11.     משתתפת שלא עמדה בכל תנאי תקנון זה ולא ביצעה את כל השלבים הנדרשים בפעילות, אינה רשאית לזכות בפרס.

2.12.     חל איסור מוחלט להעלות תוכן ו/או תמונה בעלי אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או העלול לפגוע בצורה כלשהי בעורכת הפעילות ו/או בכל צד שלישי אחר, ובכפוף לתנאי השימוש של אינסטגרם. עורכת הפעילות אינה אחראית לתכנים ו/או לתמונות אשר יפסלו על ידי אינסטגרם. תכנים ו/או תמונות שיפסלו יביאו לפסילה אוטומטית של המשתתפת מהשתתפות בפעילות.

2.13.     מובהר למשתתפות, כי השתתפות בפעילות מותנית בכך שהמשתתפות נותנות בזאת לעורכת הפעילות את הסכמתן המלאה וכן הרשאה בלתי מוגבלת וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג או מין שהוא בתכנים/תמונות שיועלו על ידן במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה. השימוש כאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה, ללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין זכויות יוצרים בתכנים ו/או התמונות ובכלל זה קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור.

  1. איתור הזוכה והענקת הפרס

3.1.        בתום תקופת הפעילות ובחירת הזוכות, תודיע עורכת הפעילות לזוכות על הזכייה, באמצעות מענה לתגובת הזוכות ו/או באמצעות הודעה פרטית באינסטגרם לזוכות, ותבקש מכל אחת מהזוכות פרטים נדרשים.

3.2.        עם שליחת הודעת הזכייה, באחריות המלאה של הזוכות להשיב בהודעה חוזרת תוך 48 שעות ולמסור לעורכת הפעילות את הפרטים הנדרשים. במידה ולא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבון האינסטגרם של מי מהזוכות ו/או מי מהזוכות לא הגיבה במסגרת אותן 48 שעות, תהיה עורכת הפעילות פטורה מחובתה למסור את הפרס לזוכה הנ"ל.

3.3.        עורכת הפעילות תיידע את הזוכות בדבר זכאותן לקבלת הפרס, קרי בחירת בגד ים אחד בשווי של עד 250 ₪ לכל אחת, מאחד ממותגי בגדי הים הנבחרים להלן של עורכת הפעילות: , פלפל, פלפל סוויט וטורקיז, לפי שיקול דעת עורכת הפעילות.

3.4.        על מנת לבחור את הפרס, יהיה על הזוכות להיכנס לאתר  WWW.GOTTEX.CO.ILבלבד (להלן: "האתר"), ולבחור, רק מבין דגמי בגדי הים של המותגים כאמור לעיל, המופיעים באתר, בהתאם לתנאי השימוש בו, לרבות לעניין זמינות מלאי, ולהודיע לעורכת הפעילות בדגם הנבחר, והכל בהתאם לאמור בסעיף רבתי 3 זה לעיל ולהלן.

3.5.        מובהר, כי בחירת הפרס תתאפשר אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור לעיל ורק מהיצע בגדי הים המופיע באתר ובהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות, והזוכות לא יהיו זכאיות לבחור את הפרס שלא בהתאם לאמור לעיל ו/או מיתר דגמי בגדי הים של עורכת הפעילות המתפרסמים מעת לעת בשלל אמצעי המדיה.

3.6.        יודגש, כי במידה ומי מהזוכות בחרה בגד ים בשווי הנמוך מ250 ₪, אותה זוכה לא תהא זכאית לקבל את ההפרש בגין אותו בגד ים (לא בכסף ולא בשווה כסף). במידה ומי מהזוכות בחרה בגד ים כאמור העולה על 250 ₪, באפשרות אותה זוכה לשלם לעורכת הפעילות את הפרש העלות בין מחיר בגד הים הנבחר לסך הפרס, על מנת לקבל את הבגד ים הנבחר על ידה ולחלופין להחליף את בחירתה באופן שמחיר בגד הים הנבחר לא יחרוג מהסכום האמור לעיל.

3.7.        הפרס הנבחר על ידי הזוכות ישלח בדואר רשום לכתובת שמסרו הזוכות לעורכת הפעילות מבעוד מועד או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת הפעילות בהתאם לשיקול דעתה.

3.8.        הזוכות לא יהיו זכאיות לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו במקום הפרס. הפרס לא ניתן להמרה. עורכת הפעילות רשאית להחליף ו/או לשנות בכל שלב את הפרס (כולו או חלקו) בפרס אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.9.        המשתתפת שתוכרז כזוכה ולא תפנה לעורכת הפעילות כאמור סעיף ‎3.2 לעיל, זכייתה תבוטל ועורכת הפעילות לא תישא בכל אחריות כלפי הזוכות כאמור. למשתתפת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בעניין זה. עם פסילת הזכייה תועבר הזכייה למשתתפת הבאה אותה בחרה עורכת הפעילות.

3.10.     יובהר, כי לא תתקבל כל טענה מפי הזוכות בפעילות כי לא קיבלו את הפרס לידיהן, ובלבד שעורכת הפעילות תציג אישור שליחה ו/או תציג רישום כלשהו כי נמסר הפרס לזוכות ו/או מכל סיבה אחרת על פי הסכם ו/או דין אשר בקשר עמה לא תתקבל טענה כאמור מפי הזוכות ו/או מי מטעמן.

3.11.     עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכות או טוענות לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו הזוכה במקום למשתתפת הטוענת לזכייה בפעילות כאמור.

  1. שונות

4.1.        התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפות ו/או החברות ו/או הזוכות לבין עורכת הפעילות. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל המשתתפות ו/או החברות ו/או הזוכות כי הן קראו את התקנון, וכן היא מבטאת הסכמה מלאה מצד כל אחת מהן ו/או מיחדיהן לכל תנאי התקנון. לכן, אם מי מאלה אינה מסכימה לתנאי התקנון, כולו או חלקו, היא אינה רשאית להשתתף בפעילות.

4.2.        עורכת הפעילות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את משך תקופת הפעילות, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את כללי הפעילות, לשנות את אופן בחירת הזוכה כמפורט לעיל ואף לבטל את הפעילות כליל, וכל זאת בהודעה שתפורסם באינסטגרם.

4.3.        למשתתפות ו/או לזוכות לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות כאמור או בדבר שינוי תנאיה.

4.4.        מובהר בזאת כי מי שטרם מלאו לה 18 ביום תחילת הפעילות, אינה רשאית להשתתף בפעילות.

4.5.        המשתתפות ו/או החברות ו/או הזוכות לא יהיו רשאיות להעביר את זכויותיהן, על פי תקנון זה ו/או את חובותיהם כולם או חלקן לאחר.

4.6.        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפות ו/או החברות ו/או הזוכות, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, כל פרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.

4.7.        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל הנוגע לתקלות באתרים/ באפליקציות/ באינסטגרם ו/או בכל אתר ו/או ברשת חברתית, הנוגעים בין היתר בפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל מין וסוג שהוא.

4.8.        עובדי עורכת הפעילות אינם רשאים להשתתף בפעילות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.

4.9.        ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש הזכייה בפרס הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפות ו/או הזוכות. ולכל אחת מאלה לעיל ו/או למי מטעמן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג בקשר לפעילות, לפרס, לבחירת הזוכים, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

4.10.     עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתן של מי מהזוכות באמצעי המדיה השונים, לרבות באתרי אינטרנט וברשתות החברתיות, והמשתתפות ו/או הזוכות נותנות את הסכמתן לפרסום הפרטים כאמור.

4.11.     בכל מקרה בו תפר משתתפת ו/או חברה ו/או זוכה את הוראות תקנון זה ו/או תפעל בניגוד לדין ו\או יעלה חשש למסירת מידע כוזב ו\או הפרת זכויות יוצרים של צד ג', תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותה בפעילות ו/או לבטל את זכייתה ואת זכיית חברותיה באופן מידי, הפסילה יכול שתיעשה בכל שלב של הפעילות ואף לאחר הזכייה.

4.12.     כל חבות במס בגין קבלת ומימוש הפרסים המוענקים במסגרת הפעילות, ככל שתחול חבות כזו, תחול על המשתתפות \ הזוכות בלבד ובאחריותן המלאה.

4.13.     תקנון זה מצוי במשרדי עורכת הפעילות ברחוב יוני נתניהו 1, אור יהודה, וכן מפורסם במסגרת הפוסט של עורכת הפעילות כאמור ופתוח לעיונו של כל אדם.

4.14.     מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורכת הפעילות בכל עניין הנובע מפעילות זו, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

4.15.     למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי שיווק גרידא והיא מוכרעת על ידי קריטריונים שונים הנוגעים, בין היתר, ליכולת היצירה והמקוריות של המשתתפות, ואין בפעילות נשוא תקנון זה כדי להוות פעילות העולה בגדר אחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

4.16.   בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם הבנת הפעילות וההשתתפות בה, ניתן ליצור קשר עם עורכת הפעילות באמצעות הודעה ישירה בחשבון האינסטגרם שלה או דרך כתובת הדואר האלקטרוני danaba@gottexmodels.com